Algemene voorwaarden

Article 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (nadere) overeenkomst tussen Villa d'Or en een contractant, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door eerstgenoemde uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Indien een contractant wenst af te wijken van de Algemene Voorwaarden van Villa d'Or, dient de contractant een daartoe strekkend voorstel uitdrukkelijk en schriftelijk bij Villa d'Or in te dienen. Acceptatie van een dergelijk voorstel door Villa d'Or kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden.
1.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Villa d'Or binden haar niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Article 2 - Offertes en bestellingen

2.1 De door Villa d'Or gemaakte offertes, aanbiedingen, voorraadlijsten en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend en binden haar derhalve niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Spoedaanbiedingen of offertes vervallen bij niet-aanvaarding binnen 1 maand na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Afbeeldingen en omschrijvingen in aanbiedingen, offertes, websites, prospectussen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, opdrachtbevestigingen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuraanduidingen alsmede door Villa d'Or verstrekte gegevens binden Villa d'Or niet en gelden slechts ter aanduiding.
2.3 Indien en voor zover van toepassing behoudt Villa d'Or zich de intellectuele eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Villa d'Or onverwijld te worden geretourneerd, onverminderd andere rechtsmiddelen die Villa d'Or ter bescherming van haar rechten ter beschikking staan. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Villa d'Or al haar auteursrechten. De bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen mogen niet worden gekopieerd of op enige andere wijze worden gebruikt, behoudens schriftelijke toestemming van Villa d'Or.
2.4 De overeenkomst tussen Villa d'Or en de contractant komt eerst tot stand door en op het moment dat Villa d'Or de bestelling schriftelijk bevestigt.
2.5 Indien de opdracht aan Villa d'Or (mede) bestaat uit het interpreteren van door de contractant verstrekte gegevens, aanvaardt Villa d'Or geen enkele aansprakelijkheid bij geschillen die voortvloeien uit deze interpretatie.

Article 3 - Wijzigingen aan de opdracht

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook (o.a. kleur, lengte, model, materiaalsoort of bevestiging) schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
3.2 Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk ter kennis van Villa d'Or worden gebracht. Worden zij mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico van uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de contractant.
3.3 Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen - buiten haar verantwoordelijkheid - tot gevolg hebben dat een voor de wijziging overeengekomen levertijd door Villa d'Or wordt overschreden.
3.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Villa d'Or op verrekening van meerwerk onverlet.

Article 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld, "afhalen" Villa d'Or, zonder verpakking (emballage), verzendkosten en BTW.
4.2 Indien na de datum van de aanbieding of van de totstandkoming van een overeenkomst wijzigingen optreden in de kosten waarop dit prijspeil is gebaseerd, is Villa d'Or gerechtigd de aanbiedingsprijs of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede verstaan wijziging van sociale en fiscale lasten en lonen, valutaschommelingen, wijziging van verkoopprijzen van toeleveranciers van Villa d'Or of wijziging van invoerrechten, heffingen, vracht, verzekeringskosten en soortgelijke kosten, waar ook geheven of gemaakt, ongeacht of franco wordt geleverd. Indien de prijsverhoging echter meer dan 10% bedraagt, heeft de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Article 5 - Levertijd en (gedeeltelijke) leveringen

5.1 Indien een levering door Villa d'Or wordt uitgevoerd, vindt de levering plaats langs de weg, op een parkeerplaats of op het terrein van de wederpartij onder de voorwaarde dat de vrachtwagen kan parkeren zonder andere auto's en/of voertuigen te hinderen, een U-bocht kan maken en/of zijn route kan vervolgen. De wederpartij stelt Villa d'Or op de hoogte van eventuele beperkingen (binnen een straal van 15 km van de plaats van levering) voor een vrachtwagen van 28 ton (type bakwagen) met een hoogte van 4 meter en een lengte van 12,5 meter.
5.2 Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen, geschieden leveringen door Villa d'Or van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 23.00 uur.
5.3 In geval van slechte weersomstandigheden (overstroming, storm, sneeuw, ...) die de leveringsplaats onbereikbaar of zeer moeilijk (risicovol) maken, is het aan de contractant om een ander, alternatief leveringsadres dat gemakkelijk bereikbaar is voor de vrachtwagen aan te passen en overeen te komen. Indien geen alternatief kan worden gevonden en overeengekomen, wordt de levering uitgesteld waarbij Villa d'Or extra kosten in rekening zal brengen (een extra levering) of de bestelling zal annuleren, waarbij de aanbetaling minus 500 Euro ex. BTW zal worden gerestitueerd.
5.4 De wederpartij kan de dag voor levering vanaf 20.00 uur contact opnemen met Villa d'Or of de chauffeur voor een tijdsindicatie van levering.
5.5 De wederpartij is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de chauffeur zich dient te houden aan de rijtijden zoals bepaald in de Europese Sociale Verordening (Nr. 561/2006 van 15 maart 2006) waardoor vertraging van de levering kan ontstaan in geval van files, slecht weer, omleidingen, stakingen, demonstraties, blokkades, enzovoorts.
5.6 Het is aan de wederpartij om zich aan te passen aan de planning van de chauffeur om de bestelling in ontvangst te nemen. De wederpartij dient bij de aflevering aanwezig te zijn of een volmacht te geven aan een persoon die de bestelling in ontvangst neemt (en tekent voor ontvangst).
5.7 Indien het afleveradres alleen toegankelijk is voor bestemmings- en/of aanwonendenverkeer, dient de contractant zorg te dragen voor een vergunning of ontheffing om de levering te laten plaatsvinden, welke één week voor levering aan Villa d'Or zal worden doorgegeven.
5.8 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Villa d'Or derhalve door de contractant schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Villa d'Or alsnog een redelijke termijn tot levering moet worden gegund. Overschrijding van de opgegeven levertijden leidt derhalve niet tot enige schadevergoedingsverplichting van Villa d'Or en geeft contractant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.9 De levertijd wordt te allen tijde verlengd met de tijd dat de wederpartij te laat is met de nakoming van enige verplichting die reeds uit de overeenkomst voortvloeit.
5.10 Indien Villa d'Or en de wederpartij levering op afroep door Villa d'Or zijn overeengekomen en Villa d'Or de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat de zaken voor aflevering gereed staan, dient de wederpartij deze binnen twee weken na dagtekening van die mededeling bij Villa d'Or af te nemen, bij gebreke waarvan Villa d'Or gerechtigd is de contractuele rente over het factuurbedrag in rekening te brengen, alsmede een vergoeding voor opslagkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, een en ander totdat de wederpartij deze zaken van Villa d'Or heeft afgenomen.
5.11 Indien Villa d'Or en de wederpartij zijn overeengekomen dat Villa d'Or op afroep van de wederpartij zal leveren, wordt telkens een uitdrukkelijke afroeptermijn overeengekomen, zijnde de periode tussen de afroep door de wederpartij en de feitelijke levering door Villa d'Or. Zolang deze laatste mededeling Villa d'Or niet heeft bereikt, is zij niet tot levering verplicht. Villa d'Or is gerechtigd bij iedere afroep door contractant de overeengekomen afroeptermijn in acht te nemen.
5.12 Indien Villa d'Or zich verbonden heeft franco aan contractant te leveren, is zij vrij in de keuze van het vervoer. Indien Villa d'Or opdracht heeft gekregen voor vervoer zorg te dragen, zijn de zaken direct na het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van contractant (inclusief transportrisico, oorlogsrisico en alle overige risico's).
5.13 Indien de contractant, om welke reden dan ook, de zaken niet afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is Villa d'Or gerechtigd de zaken op te slaan en/of te verzekeren voor rekening en risico van de contractant. De opslagkosten bedragen 1% per maand van de verkoopwaarde van de opgeslagen zaken, met een minimum van € 100,-, tenzij Villa d'Or kan aantonen dat haar kosten hoger zijn. De zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat de wederpartij deze feitelijk in ontvangst heeft genomen en Villa d'Or deze overeenkomstig het bepaalde in lid 10 gedurende veertien dagen voor de wederpartij gereed heeft gehouden, dan wel aan de wederpartij tegen vooruitbetaling heeft aangeboden op het door de wederpartij opgegeven adres.
5.14 Het is Villa d'Or toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Villa d'Or bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Article 6 - Annulering

6.1 De contractant is niet gerechtigd de met Villa d'Or gesloten overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te annuleren, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van Villa d'Or.
6.2 Indien de met toestemming van Villa d'Or gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is contractant gehouden Villa d'Or alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Villa d'Or op vergoeding van winstderving, alsmede alle overige uit de annulering voortvloeiende schade. Deze kosten bedragen ten minste 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van EUR 500.

Article 7 - Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De vorderingen van Villa d'Or op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- Na het sluiten van de overeenkomst Villa d'Or ter kennis gekomen omstandigheden geven haar goede grond te vrezen dat de contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- Indien Villa d'Or de contractant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen (bijvoorbeeld een bankgarantie) voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In deze gevallen is Villa d'Or bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Villa d'Or schadevergoeding te vorderen.
7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen of materialen waarvan Villa d'Or zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Villa d'Or bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Article 8 - Risico- en eigendomsvoorwaarden

8.1 Zodra een zaak als geleverd geldt in de zin van artikel 5 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gaat het risico over op de wederpartij.
8.2 Alle door Villa d'Or geleverde zaken blijven eigendom van Villa d'Or, totdat volledige betaling aan Villa d'Or heeft plaatsgevonden van alle door Villa d'Or aan de contractspartij, of krachtens zodanige overeenkomst mede ten behoeve van de contractspartij, geleverde of te leveren zaken, alsmede van de vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
8.3 De contractant is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet bevoegd op de door Villa d'Or geleverde zaken hypotheek, pand of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van Villa d'Or te verklaren dat hij niet bevoegd is tot het vestigen van hypotheek of pandrecht.
8.4 Indien de contractant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Villa d'Or met betrekking tot de verkochte zaken (of te verrichten werkzaamheden) niet nakomt, is Villa d'Or gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De contractant zal Villa d'Or machtigen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. De contractant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van 400 euro per dag verzuim. Terugneming door Villa d'Or ontbindt de overeenkomst niet, tenzij Villa d'Or de wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
8.5 De contractant verplicht zich op eerste verzoek van Villa d'Or:
- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven aan Villa d'Or.
- Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken moeten aan Villa d'Or worden verpand op de wijze zoals is voorgeschreven in art. 3:239 BW. 3:239 BW.
- Op alle manieren medewerking te verlenen aan de redelijke maatregelen die Villa d'Or ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen.
8.6 Villa d'Or verschaft de contractant de eigendom van de geleverde zaken op het moment dat de contractant aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, behoudens pandrecht van Villa d'Or, zulks ten behoeve van andere vorderingen die Villa d'Or op de contractant heeft. Op eerste verzoek van Villa d'Or zal contractant zijn medewerking verlenen aan alle in dat kader te verrichten handelingen.

Article 9 - Betaling

9.1 Elke koopovereenkomst komt tot stand onder de algemene voorwaarde: aanbetaling bij bestelling en restbetaling vooraf per bankoverschrijving of netto contant bij aflevering aan de chauffeur of Villa d'Or.
9.2 Indien Villa d'Or en de contractant in afwijking van lid 1 zijn overeengekomen dat na levering een factuur zal worden verzonden, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de contractant automatisch, derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldag.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.5 Reclames, aanspraken of bezwaren van de contractant op de hoogte van het factuurbedrag geven de contractant niet het recht betalingen op te schorten, dan wel tegenvorderingen te verrekenen met aan Villa d'Or verschuldigde betalingen.
9.6 Villa d'Or behoudt zich steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities tot stand komt) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.
9.7 Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractant. In ieder geval is de contractant aan Villa d'Or buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd:
- Over de eerste 3.000 euro 15%
- Over het meerdere tot 6.000 Euro 10%
- Over het meerdere tot 15.000 Euro 8%
- Over het meerdere tot 60.000 Euro 5%
- Over het meerdere 3%
9.8 Indien Villa d'Or hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.9 De wederpartij is aan Villa d'Or, naast de in rechte vastgestelde direct verhaalbare en geliquideerde gerechtelijke kosten, de door Villa d'Or gemaakte verdere gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien partijen een gerechtelijke procedure voeren met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Article 10 - Garantie

10.1 Garanties voor het voldoen van historische bouwmaterialen of gietijzeren trappen aan bijzondere eisen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Villa d'Or aan de contractant zijn bevestigd. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de verkochte en geleverde bouwmaterialen.
10.2 Villa d'Or is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door de werking van in de geleverde producten verwerkte natuurproducten. Villa d'Or geeft voorts geen garantie op verkleuring van natuurproducten en gebreken en/of schade veroorzaakt door bijvoorbeeld houtworm en/of andere parasieten.

Article 11 - Klachten

11.1 De controle op het aantal geleverde stuks is de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd over het aantal geleverde stuks, worden de op de vrachtbrieven, afleverbonnen en/of soortgelijke documenten vermelde aantallen geacht juist te zijn. Reclames over eventuele gebreken of beschadigingen dienen door de wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend om geldig te zijn.
11.2 Klachten over bij aflevering niet zichtbare gebreken kunnen door de wederpartij slechts geldend worden gemaakt bij Villa d'Or door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment dat het gebrek is of had kunnen worden geconstateerd. De klacht dient een duidelijke omschrijving van de klachten en geconstateerde gebreken te bevatten.
11.3 Bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de bouwstoffen vervalt ieder recht op reclame.
11.4 Indien de klacht gegrond is, zal Villa d'Or te harer keuze een schadevergoeding betalen, die niet hoger zal zijn dan het bedrag van de factuurwaarde of gelijk aan de factuurwaarde van het te vervangen gedeelte van de geleverde zaken, exclusief BTW, dan wel het gedeelte van de geleverde zaken kosteloos vervangen, dan wel de totale geleverde zaken vervangen tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief BTW. Villa d'Or is niet gehouden tot enige verdere schadevergoeding. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Bedrijfsschade wordt door Villa d'Or nimmer vergoed.
11.5 De contractant heeft nimmer het recht de zaken te retourneren, tenzij Villa d'Or daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee Villa d'Or niet schriftelijk heeft ingestemd, en de contractant de zending desondanks aanvaardt, geschiedt zulks steeds voor rekening en risico van de contractant. Villa d'Or bewaart de zending voor rekening en risico van de wederpartij, zonder enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames.

Article 12 - Force majeure

12.1 Onder Force majeure wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Villa d'Or zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
- Stakingen bij andere bedrijven en/of toeleveranciers van Villa d'Or waarvan Villa d'Or afhankelijk is;
- Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Villa d'Or of andere bedrijven en/of toeleveranciers waarvan Villa d'Or afhankelijk is;
- Een algemeen gebrek aan noodzakelijke (historische) bouwstoffen of diensten die nodig zijn om de overeengekomen prestatie te leveren;
- Niet voorzienbare stagnaties bij toeleveranciers of andere derden waarvan Villa d'Or afhankelijk is;
- Algemene vervoersproblemen, ijsgang, brand, overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, vervoersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen.
12.2 Villa d'Or heeft ook het recht zich op Force majeure te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Villa d'Or haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3 Tijdens Force majeure worden de leverings- en andere verplichtingen van Villa d'Or opgeschort. Indien de periode waarin door Force majeure nakoming van de verplichtingen door Villa d'Or niet mogelijk is, langer duurt dan gezien alle omstandigheden redelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Villa d'Or bij het intreden van de Force majeure al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Article 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Onverminderd enige andere eventuele aansprakelijkheid van Villa d'Or, welke aansprakelijkheid steeds beperkt is tot de koopprijs of prijs, is Villa d'Or niet aansprakelijk indien de contractant of derden de door haar geleverde materialen op onjuiste wijze hebben behandeld, dat wil zeggen niet de door Villa d'Or uitdrukkelijk voorgeschreven materialen hebben gebruikt.
13.2 Villa d'Or is nimmer gehouden tot betaling van enige andere schadevergoeding dan in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk is bepaald, in het bijzonder niet tot vergoeding van enige andere directe of indirecte schade, gederfde winst, schade van derden en dergelijke.


Article 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, tenzij de wettelijke regels betreffende de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zich hiertegen verzetten. Villa d'Or blijft echter te allen tijde bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
14.2 Op alle overeenkomsten tussen Villa d'Or en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Fraisage